Mehanika

Objašnjenje pojedinačne oblasti mehanike.

Mehanika
Mehanika

Kinematika je proučavanje kretanja mehaničkih tela i sistema, bez razmatranja njihovih fizičkih svojstava i sila koje na njih deluju. Ovo proučavanje se često naziva geometrijom kretanja, pri čemu se kao parametri kretanja koriste vreme, put koji telo pređe, brzina i ubrzanje tela ili odgovarajuće veličine pri kružnom kretanju.

Mehanika