Fizika kao prirodna nauka

Fizika proučava materijalni svet. Osnovni metod fizike podrazumeva merenje fizičkih veličina, njihovo povezivanje u zakonitosti i konstantnu proveru tih zakona putem eksperimenata.

Skalari i vektori

Skalarne veličine su određene samo brojem i mernom jedinicom, dok su vektorske veličine određene pravcem, smerom i intenzitetom vektora.

Množenje vektora

Skalar koji množi vektor menja intenzitet vektora. Skalarni proizvod dva vektora za rezultat daje skalar, dok vektorski proizvod dva vektora za rezultat daje novi vektor.

Sinus i kosinus

Sinus ugla je odnos naspramne katete i hipotenuze, dok je kosinus ugla odnos nalegle katete i hipotenuze.