Srednja i trenutna brzina

Srednja brzina je skalarna veličina koja se računa kao ukupni pređeni put podeljen sa ukupnim vremenom provedenim na putu. Trenutna brzina je vektor brzine koju telo ima u nekom određenom trenutku kretanja.

Više

Masa i težina

Masa je osnovno svojstvo svakog tela, koje govori u kojoj se meri telo opire pokušaju da mu se promeni stanje kretanja. Težina je sila, kojom telo pritiska podlogu ili zateže konac o koji je okačeno.

Više

I Njutnov zakon

Svako telo trudi se da zadrži stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga neko drugo telo ne primora da to promeni. Početak XVII veka doneo je bitne promene u razvoju nauke. Arapski brojevi […]

Više

II Njutnov zakon

Uzrok ubrzanog kretanja tela je sila, koja na njega deluje. Ubrzanje koje pri tom telo stiče je direktno srazmerno intenzitetu sile a obrnuto srazmerno masi tela. Ovaj zakon kretanja se upravo bavi uzrocima promene kretanja. […]

Više

Otpor sredine

Otpor sredine je sila koja se suprotstavlja kretanju tela kroz neku sredinu zbog međudelovanja tela i molekula sredine, kroz koju telo prolazi.

Više

Moment sile

Moment sile je uzročnik promene rotacionog kretanja. Zavisi od primenjene sile i normalne udaljenosti napadne tačke od ose rotacije.

Više

Njutnov zakon gravitacije

Ako postoje dva tela čije su mase m1 i m2, a koja se nalaze na međusobnoj udaljenosti r, tada između njih deluje privlačna sila, koja je direktno srazmerna proizvodu njihovih masa, a obrnuto srazmerna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

Više

Kosmičke brzine

Prva kosmička brzina je brzina koju treba saopštiti nekom telu da bi se ono kretalo oko Zemlje u orbiti čiji je poluprečnik jednak poluprečniku Zemlje.

Više

Zakon održanja mase

U izolovanom sistemu ukupna vrednost mase ostaje nepromenjena tokom vremena. Pojedini elementi sistema mogu menjati vrednosti mase, ali samo u meri koja obezbeđuje da ukupna vrednost mase ostane nepromenjena.

Više

Zakon održanja impulsa

U izolovanom sistemu ukupna vrednost impulsa ostaje nepromenjena u toku vremena. Pojedini elementi sistema mogu menjati sopstveni impuls, ali samo na način koji obezbeđuje da ukupni impuls ostane neizmenjen.

Više

Zakon održanja momenta impulsa

U izolovanim sistemima, ukupni moment impulsa ne menja vrednost tokom vremena. Pojedinačni elementi sistema mogu menjati moment impulsa, ali samo na način koji obezbeđuje da ukupna vrednost momenta impulsa ostane nepromenjena.

Više