Kulonov zakon

Kulonova sila deluje između naelektrisanih čestica i direktno je proporcionalna njihovim količinama naelektrisanja, a obrnuto srazmerna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

Više

Džul Lencov zakon

Džul-Lencov zakon iskazuje količinu toplote koja se oslobodi prilikom proticanja električne struje jačine I kroz provodnik, čija je otpornost R. Ova toplota predstavlja gubitak prilikom transporta električne energije.

Više

Lorencova sila

Na naelektrisanu česticu, koja uleti u magnetno polje, deluje Lorencova sila, normalno na pravac brzine čestice (v) i na vektor magnetne indukcije (B) istovremeno.

Više