Kulonov zakon

Kulonova sila deluje između naelektrisanih čestica i direktno je proporcionalna njihovim količinama naelektrisanja, a obrnuto srazmerna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

Električno polje

Deo prostora u kojem se oseća delovanje Kulonove sila naziva se električno polje.

Električna struja

Kolektivno, usmereno kretanje naelektrisanja se naziva električna struja.

Električno kolo

Električno kolo je put kojim električna struja prelazi od tačke višeg potencijala do tačke nižeg potencijala.

Džul Lencov zakon

Džul-Lencov zakon iskazuje količinu toplote koja se oslobodi prilikom proticanja električne struje jačine I kroz provodnik, čija je otpornost R. Ova toplota predstavlja gubitak prilikom transporta električne energije.

Magnetno polje

Magnetno polje stvaraju naelektrisane čestice u kretanju.

Lorencova sila

Na naelektrisanu česticu, koja uleti u magnetno polje, deluje Lorencova sila, normalno na pravac brzine čestice (v) i na vektor magnetne indukcije (B) istovremeno.

Amperova sila

Amperova sila je magnetna sila koja deluje na strujni provodnik u magnetnom polju.

Magnetni fluks

Broj linija sila magnetnog polja, koje prolaze kroz neku površinu naziva se magnetni fluks Φ [Wb] (veber).

Elektromagnetna indukcija

Elektromagnetna indukcija je pojava razdvajanja naelektrisanja u provodniku koji se kreće kroz magnetno polje, ili miruje u promenljivom magnetnom polju.