Kulonov zakon

Kulonova sila deluje između naelektrisanih čestica i direktno je proporcionalna njihovim količinama naelektrisanja, a obrnuto srazmerna kvadratu njihove međusobne udaljenosti.

Više