Međumolekulske sile

Međumolekulske sile povezuju molekule u čvrstim supstancama i tečnostima, elektrostatičkim dejstvom između susednih molekula.

Kristali

Kristalne supstance imaju uređenu unutrašnju strukturu u formi kristalne rešetke.

Površinski napon

Svaka tečnost trudi se da smanji svoju slobodnu površinu, pri čemu se ponaša kao prenapregnuta opna.

Adhezija i kohezija

Međumolekulske sile između molekula iste supstance se nazivaju kohezione sile, dok se međumolekulske sile između molekula različitih supstanci nazivaju adhezione sile.

Kapilarni efekat

Kapilarni efekat je mehanizam transporta tečnosti kroz uske cevčice, bez uspostavljanja razlike pritisaka na krajevima cevčice.


Idealni gas – molekulsko-kinetička teorija

Idealni gas je gas kod kojeg se mogu zanemariti međumolekulske sile i zapremina samih molekula gasa. Molekulsko kinetička teorija gasova povezuje pritisak, zapreminu i temperaturu gasa sa srednjom kinetičkom energijom molekula.

Toplota i temperatura

Toplota je deo unutrašnje energije tela koji se premešta u neko drugo telo ili okolinu.

Unutrašnja energija

Unutrašnja energija nekog tela je zbir kinetičkih i potencijalnih energija svih molekula tela.

Provođenje toplote

Prenošenje toplote sa jednog tela na drugo je omogućeno putem direktnog protoka toplote, radijacije i konvekcije.