Spektar EM zračenja

Elektromagnetno zračenje ostvaruje različite efekte u interakciji sa materijom, zavisno od energije koju poseduje. U skladu sa tim efektima je spektar elektromagnetnog zračenja podeljen u nekoliko grupa: radio talasi, mikro talasi, infracrvena svetlost, vidljiva svetlost, ultraljubičasta svetlost X i gama zraci.

Više