Polarizacija svetlosti

Polarizovana je ona svetlost kod koje vektor električnog polja osciluje samo u jednoj ravni.

Rasejanje svetlosti

Pri prolasku kroz neku materijalnu sredinu svetlost menja pravac prostiranja ili zbog refleksije od čestica sredine ili zbog reemisije od pojedinih molekula.

Difrakcija svetlosti

Difrakcija svetlosti je “savijanje” svetlosti na otvoru, prepreci ili oštroj ivici. Na otvorima reda veličine talasne dužine, difrakcija kreira specifičnu interferencionu sliku.