Category: Dinamika

Zdravko Mutin

Njutnovi zakoni

Inercija Svako telo trudi se da zadrži stanje kretanja u kojem se nalazi, da miruje ili nastavi da se kreće ravnomerno pravolinijski, sve dok ga neko drugo telo ne primora da to stanje promeni. Čovek koji se vozi autobusom kreće se istom brzinom kao i autobus. Ako autobus naglo zakoči, čovek nastavlja da se kreće…
Read more

Sile pri kružnom kretanju

Centripetalno ubrzanje Tangencijalna brzina za svaku tačku kružnice ima drugačiji pravac i smer (pravac tangente) – menja se. Ako se menja vektor brzine mora postojati ubrzanje. Otuda kažemo da  Svako kretanje po kružnici jeste ubrzano kretanje. Ovo ubrzanje se razlikuje od tangencijalnog ubrzanja, jer postoji čak i ako se intenzitet tangencijalne brzine ne menja. Naziva se centripetalno…
Read more

Sile otpora

Sila trenja Sila trenja se javlja kada čvrsto telo klizi po podlozi. Uzrok postojanja sile trenja je hrapavost kontaktnih površina tela i podloge. Standardni model sile trenja predlaže postojanje dva tipa sile trenja: 1. Statička sila trenja2. Dinamička sila trenjaStatička sila trenja se protivi delovanju sile, koja pokušava da pomeri telo iz stanja mirovanja, dok…
Read more

Rotaciono kretanje

Rotacija Kod kružnog kretanja su dimenzije tela zanemarljive u odnosu na dimenzije same kružnice, te se može smatrati da je sva masa skoncentrisana u jednoj tački. Telo koje se na ovakav način kreće naziva se materijalna tačka. Kod rotacionog kretanja je situacija drugačija. Dimenzije tela su uporedive sa dimenzijom putanje, te se različiti delovi tela kreću po kružnicama…
Read more

Dinamika rotacije

Moment sile Moment sile je fizička veličina koja uzrokuje rotaciju krutog tela (okretanje) oko neke ose. Moment sile ostvaruje sila koja, putem krute veze, pokušava da zarotira telo. Ukoliko je napadna tačka sile na većoj udaljenosti od ose rotacije, efekat zakretanja (moment sile M) je veći, i obrnuto. Moment sile M je jednak vektorskom proizvodu…
Read more