Category: Kinematika

Zdravko Mutin

Pravolinijsko kretanje

Referentni sistemi Svako kretanje je relativno – telo se kreće ako menja položaj u odnosu na neko drugo telo – referentno telo. Iako se sva tela u Svemiru nalaze u konstantnom kretanju, za proučavanje pojedinačnih slučajeva kretanja, mogu se zanemariti ona kretanja koja ne utiču na posmatrani slučaj. Ukoliko putujete od Novog Sada do Beograda, možete…
Read more

Kružno kretanje

Ugao zakretanja Svako krivolinijsko kretanje može se predstaviti kao kretanje po uzastopnim kružnim lukovima, stoga je neophodno proučiti kretanje po kružnici. Za opisivanje položaja i pomeraja tela koje se kreće po kružnici koristi se ugao zakretanja vektora položaja Δθ.  Jedinica za ugao Δθ je radijan [rad], koja je odabrana tako da za pun krug ima…
Read more