Category: Zakoni održanja

Zdravko Mutin

Izolovani sistemi

Izolovani sistem Izolovani sistem je deo fizičkog sveta, koji sa okolinom ne razmenjuje ni masu ni energiju. Sistem čine bilo koji elementi sveta koji nas okružuje, tela ili čestice, koji mogu međusobno delovati i razmenjivati energiju. Polazeći od pretpostavke da se u izolovanom sistemu ne može osetiti delovanje nikakvih spoljašnjih sila i da nema razmene…
Read more

Zakon održanja impulsa

Održanje impulsa U izolovanom sistemu ukupna vrednost impulsa ostaje nepromenjena u toku vremena. Pojedini elementi sistema mogu menjati sopstveni impuls, ali samo na način koji obezbeđuje da ukupni impuls ostane neizmenjen. Napunjena puška koja miruje ima impuls jednak nuli. Nakon opaljenja metka ukupni impuls mora ostati jednak nuli. Pošto metak izleće iz cevi nekom brzinom…
Read more

Zakon održanja momenta impulsa

Održanje momenta impulsa Moment impulsa je veličina koja karakteriše rotaciono kretanje, kako je već rečeno u lekciji dinamika rotacionog kretanja. $$ \vec{L} =I\cdot \vec{\omega } $$ U izolovanim sistemima, ukupni moment impulsa ne menja vrednost tokom vremena. Pojedinačni elementi sistema mogu menjati moment imulsa, ali samo na način koji obezbeđuje da ukupna vrednost momenta impulsa…
Read more

Zakon održanja maseenergije

Održanje maseenergije Od kada je Ajnštajn  ustanovio da su masa i energija dva različita pojavna oblika jednog te istog entiteta, uveden je zakon održanja maseenergije. Naime, u svetu elementarnih čestica, transformacija energije u masu i mase u energiju nije retkost. Ova transformacija odvija se po Ajnštajnovoj čuvenoj formuli: $$ E = mc^2 $$ U izolovanom…
Read more