Category: Molekulska fizika

Zdravko Mutin

Međumolekulske sile

Međumolekulske sile Molekul je agregacija dva ili više atoma, vezanih hemijskim vezama. Tako se molekul vode formira ostvarivanjem polarne kovalentne veze dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika. Veze između već formiranih molekula jesu međumolekularne veze, koje imaju elektrostatičko poreklo. Ove, međumolekularne veze su znatno slabije od hemijskih veza koje formiraju molekul. Međumolekularne veze se plastično mogu…
Read more

Čvrsto stanje

Kristalne i amorfne supstance Čvrsto stanje se uglavnom javlja u dva moguća oblika – kristalnom i amorfnom. Kristalno stanje poseduje uređenu unutrašnju strukturu, koja se odražava na relativno pravilan spoljašnji oblik kristala. Unutar kristala molekuli su poređani po nekom geometrijskom pravilu. Ukoliko se ovo pravilo kontinualno prostire kroz ceo kristal radi se o mono kristalu, a ukoliko…
Read more

Mehaničke deformacije

Mehaničke deformacije Jedan od parametara čvrstih tela jeste deformacija oblika. Ukoliko se telo, nakon prestanka delovanja sile, vraća u prvobitni oblik deformacija je elastična. Ukoliko se telo, nakon prestanka delovanja sile, ne vraća u prvobitan oblik deformacija je plastična. U zavisnosti od geometrijskog oblika čvrstog tela i načina delovanja sile, razlikujemo nekoliko deformacija: Hukov zakon…
Read more

Isparavanje

Isparavanje Tečnosti se prepoznaju po promenljivom obliku, ali stalnoj zapremini. Ovo konkretno znači da se tečnost ne može sabiti u manju zapreminu, povećanjem pritiska, ali da uvek uzima oblik suda u kojem se nalazi. Uzrok ovakvog ponašanja tečnosti nalazi se u karakteru međumolekulskih sila tečnosti. Molekuli tečnosti mogu menjati međusobni položaj, ali pri tom održavaju…
Read more

Ključanje

Ključanje Ključanje je isparavanje iz celokupne zapremine tečnosti. U zavisnosti od spoljašnjeg pritiska, na nekoj temperaturi, molekuli u unutrašnjosti tečnosti stiču dovoljnu energiju da pređu u stanje pare. Tom prilikom se formiraju balončići pare u unutrašnjosti tečnosti, koji se kreću ka površini, gde stvaraju poznatu sliku ključanja. Pri normalnom atmsferskom pritisku, od 1 atmosfere, voda…
Read more

Površinski napon

Površinski napon Uzrok površinskog napona leži u neuravnoteženim međumolekulskim silama, molekula na površini tečnosti. Na molekul tečnosti, koji se nalazi u unutrašnjosti suda, okružen istim takvim molekulima, deluju međumolekulske sile sa svih strana. Pošto se radi o istim molekulima i istim silama, ukupmo dejstvo međumolekulskih sila na posmatrani molekul je jednako nuli. Molekul tečnosti, koji…
Read more

Kapilarni efekat

Adhezija i kohezija Međumolekulske sile između molekula iste supstance se nazivaju kohezione sile, dok se međumolekulske sile između molekula različitih supstanci nazivaju adhezione sile. Međumolekulske sile između molekula vode i stakla su veće od uzajamnih međumolekulskih sila između molekula vode, te kažemo da su adhezione sile veće od kohezionih. Kod žive su kohezione sile veće od…
Read more

Idealni gas

Molekulsko – kinetička teorija gasova Idealni gas je gas kod kojeg se mogu zanemariti međumolekulske sile i zapremina samih molekula gasa. Osim toga, smatra se da su svi sudari molekula gasa elastični sudari, odnosno, da se ukupna kinetička energija molekula u toku sudara ne menja. Većina gasova se pri nižim pritiscima ponaša u skladu sa…
Read more

Unutrašnja energija

Unutrašnja energija Unutrašnja energija nekog tela je zbir kinetičkih i potencijalnih energija svih molekula tela. Kako je potencijalna energija molekula uzrokovana međumolekulskim silama, kod gasova (gde su međumolekulske sile zanemarljive) potencijalna energija molekula može se takođe zanemariti, te je unutrašnja energija gasova jednaka zbiru kinetičkih energija svih molekula gasa. Kako je srednja kinetička energija molekula…
Read more

Provođenje toplote

Direktan protok toplote Protok toplote može se odvijati na tri načina, ali uz to da se uvek poštuje drugi princip termodinamike – toplota uvek prelazi sa toplijeg na hladnije telo. Ova tvrdnja ne sme se shvatiti doslovce, naime toplota uvek prelazi i sa toplijeg na hladnije, ali i sa hladnijeg na toplije telo, s tim što…
Read more

Termodinamička ravnoteža

Termodinamička ravnoteža Sistem (telo) se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, ako je količina toplote koju primi od okoline u jedinici vremena, jednaka količini toplote koju emituje u okolinu. Bitna karakteristika ovog stanja je da sistem tokom vremena ne menja temperaturu. Svi predmeti u prostoriji, u kojoj dovoljno dugo vlada konstantna temperatura, nalaze se takođe na toj…
Read more