Category: Termodinamika

Zdravko Mutin

Unutrašnja energija

Unutrašnja energija Unutrašnja energija nekog tela je zbir kinetičkih i potencijalnih energija svih molekula tela. Kako je potencijalna energija molekula uzrokovana međumolekulskim silama, kod gasova (gde su međumolekulske sile zanemarljive) potencijalna energija molekula može se takođe zanemariti, te je unutrašnja energija gasova jednaka zbiru kinetičkih energija svih molekula gasa. Kako je srednja kinetička energija molekula…
Read more

Provođenje toplote

Direktan protok toplote Protok toplote može se odvijati na tri načina, ali uz to da se uvek poštuje drugi princip termodinamike – toplota uvek prelazi sa toplijeg na hladnije telo. Ova tvrdnja ne sme se shvatiti doslovce, naime toplota uvek prelazi i sa toplijeg na hladnije, ali i sa hladnijeg na toplije telo, s tim što…
Read more

Termodinamička ravnoteža

Termodinamička ravnoteža Sistem (telo) se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, ako je količina toplote koju primi od okoline u jedinici vremena, jednaka količini toplote koju emituje u okolinu. Bitna karakteristika ovog stanja je da sistem tokom vremena ne menja temperaturu. Svi predmeti u prostoriji, u kojoj dovoljno dugo vlada konstantna temperatura, nalaze se takođe na toj…
Read more