Category: Oscilacije i talasi

Zdravko Mutin

Harmonijske oscilacije

Oscilacije Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja. U prirodi se srećemo sa mnogim primerima periodičnog kretanja. Počevši od periodične rotacije Zemlje oko sopstvene ose, preko revolucije Zemlje oko Sunca, pa sve do ljuljaški i klackalica po dečijim igralištima. Periodična kretanja se mogu odvijati po raznim putanjama, pri čemi su najčešće kružne i…
Read more

Matematičko klatno

Matematičko klatno Matematičko klatno je kuglica, zanemarljivih dimenzija u odnosu na masu, okačena o neistegljivi konac. Ravnotežni položaj matematičkog klatna podrazumeva da je konac postavljen vertikalno. U ravnotežnom položaju težina kuglice (mg) zateže konac. Ukoliko se matematičko klatno izvede iz ravnotežnog položaja za vrednost ugla θ, težina kuglice delom zateže konac a delom pokušava da…
Read more

Slobodne i prinudne oscilacije

Slobodne oscilacije Ako telo (oscilator) izvedemo iz ravnotežnog položaja, a zatim ga pustimo da se samostalno kreće, oscilacije koje nastaju na taj način se odvijaju isključivo pod delovanjem restitucione sile i nazivaju se slobodne oscilacije. Ova vrsta oscilacija odvija se nekom određenom frekvencijom, koja se naziva sopstvena frekvencija oscilovanja $\nu _{0}$. Ukoliko nema rasipanja energije…
Read more

Električno oscilatorno kolo

Zatvoreno električno oscilatorno kolo Oscilacije ne moraju biti samo mehaničke. Primer nemehaničkih oscilacija je periodična promena električne struje, napona i energije u zatvorenom oscilatornom električnom kolu. Ovo kolo sastoji se od kondenzatora i kalema. Kondenzator je u stanju da uskladišti veliku količinu naelektrisanja, dok je kalem u stanju da, prilikom protoka struje kroz njega, produkuje…
Read more

Mehanički talasi

Mehanički talasi Mehanički talas je poremećaj koji se prostire kroz neku materijalnu sredinu. Ako neki molekul sredine izvedemo iz ravnotežnog položaja i navedemo ga na oscilovanje, on će delovati na sve molekule sa kojima je povezan međumolekulskim silama. Ostali molekuli slediće njegov manir kretanja ali sa izvesnim kašnjenjem. Ovo kašnjenje je posledica inercije. Inicirane oscilacije…
Read more

Superpozicija i interferencija talasa

Superpozicija talasa Talas koji je izazvan prostim harmonijskim oscilovanjem iz jednog izvora ima sinusni oblik. Većina talasa ipak ne izgleda tako jednostavno jer su nastali tako što je sredinu zahvatilo više sinusnih talasa istovremeno. Kada dva ili više talasa zahvate isti deo sredine, onda je njihovo ukupno delovanje jednako zbiru delovanja koje bi svaki talas…
Read more

Stojeći talasi

Stojeći talasi Stojeći talas je specifični slučaj interferencije. Postoji nebrojeno mnogo načina za formiranje stojećeg talasa. Najjednostavniji primer je proučavanje talasa koji se kreće između dve fiksirane tačke (npr. žica od gitare). Kada se talas odbije od prve prepreke (fiksirane tačke) vrati se u suprotnom smeru i superponira sa samim sobom, a zatim se to…
Read more

Zvuk

Zvuk Akustika je deo fizike koji se bavi proučavanjem zvuka. Zvuk je longitudinalni talas koji se prostire kroz vazduh brzinom od 343 m/s, a čije se frekvencije protežu od 20 Hz do 20 kHz. Ukoliko je frekvencija talasa manja od 20 Hz nazivamo ga infrazvuk, a ukoliko je veća od 20 kHz – ultrazvuk. Infrazvuk ljudsko uho…
Read more