Category: Talasi

Zdravko Mutin

Mehanički talasi

Mehanički talasi Mehanički talas je poremećaj koji se prostire kroz neku materijalnu sredinu. Ako neki molekul sredine izvedemo iz ravnotežnog položaja i navedemo ga na oscilovanje, on će delovati na sve molekule sa kojima je povezan međumolekulskim silama. Ostali molekuli slediće njegov manir kretanja ali sa izvesnim kašnjenjem. Ovo kašnjenje je posledica inercije. Inicirane oscilacije…
Read more

Superpozicija i interferencija talasa

Superpozicija talasa Talas koji je izazvan prostim harmonijskim oscilovanjem iz jednog izvora ima sinusni oblik. Većina talasa ipak ne izgleda tako jednostavno jer su nastali tako što je sredinu zahvatilo više sinusnih talasa istovremeno. Kada dva ili više talasa zahvate isti deo sredine, onda je njihovo ukupno delovanje jednako zbiru delovanja koje bi svaki talas…
Read more

Stojeći talasi

Stojeći talasi Stojeći talas je specifični slučaj interferencije. Postoji nebrojeno mnogo načina za formiranje stojećeg talasa. Najjednostavniji primer je proučavanje talasa koji se kreće između dve fiksirane tačke (npr. žica od gitare). Kada se talas odbije od prve prepreke (fiksirane tačke) vrati se u suprotnom smeru i superponira sa samim sobom, a zatim se to…
Read more

Zvuk

Zvuk Akustika je deo fizike koji se bavi proučavanjem zvuka. Zvuk je longitudinalni talas koji se prostire kroz vazduh brzinom od 343 m/s, a čije se frekvencije protežu od 20 Hz do 20 kHz. Ukoliko je frekvencija talasa manja od 20 Hz nazivamo ga infrazvuk, a ukoliko je veća od 20 kHz – ultrazvuk. Infrazvuk ljudsko uho…
Read more