Relativistička veza mase i energije

Pri brzinama bliskim brzini svetlosti, dodavanje energije telu povećava njegovu kinetičku energiju povećavanjem njegove mase, a ne brzine. Energija se pretvara u masu. Delovanjem sile na telo, koje može nesmetano da se kreće, uložena energija […]

Više

Kontrakcija dužine

Dužina tela u smeru kretanja, merena iz sistema koji relativno miruje, se smanjuje u odnosu na istu dužinu merenu u sistemu koji se kreće. Direktna posledica invarijantnosti brzine svetlosti je i kontrakcija dužine tela koje […]

Više

Dilatacija vremena

Specijalna teorija relativnosti se bazira na dva Ajnštajnova postulata:

1) Princip relativnosti važi u svim inercijalnim sistemima.

2) Brzina svetlosti ima uvek istu vrednost, bez obzira u kom sistemu se meri.

Više

Princip relativnosti

Specijalna teorija relativnosti se bazira na dva Ajnštajnova postulata:

1) Princip relativnosti važi u svim inercijalnim sistemima.

2) Brzina svetlosti ima uvek istu vrednost, bez obzira u kom sistemu se meri.

Više