Category: Svetlost

Zdravko Mutin

Interakcija svetlosti sa objektima

Interakcija svetlosti i materije Interakcija svetlosti i materije predstavlja složen kvantnomehanički mehanizam međusobnog delovanja elektromagnetnih talasa i kvantnih stanja elektrona. Uprošćena interpretacija ovih Interakcija može se svesti na tri osnovna efekta: Apsorpciju, transmisiju i refleksiju svetlosti. Apsorpcija svetlosti Za svetlost koja je svoju energiju predala nekom telu kažemo da je apsorbovana. Različite supstance apsorbuju svetlost…
Read more

Sočiva i ogledala

Sabirna sočiva Sabirno sočivo je geometrijska konstrukcija od transparentnog materijala, različitog indeksa prelamanja svetlosti u odnosu na vazduh, koja usmerava zrake svetlosti tako da kreiraju lik posmatranog predmeta. Za formiranje lika dovoljno je pratiti karakteristične zrake. 1. Zrak paralelan optičkoj osi sočiva (X), nakon prolaska kroz sočivo preseca optičku osu u tački koja se naziva žiža ili fokus (F).…
Read more

Oko

Oko Oko je organ čula vida sposoban da reaguje na vidljivu svetlost. Princip rada oka je sličan principu rada sabirnog sočiva, šta više glavni deo oka i jeste sabirno sočivo promenljive žižne daljine. Očno sočivo pod dejstvom očnih mišića može da menja žižnu daljinu, te se kod zdravog oka realni lik kreira na mrežnjači, bez…
Read more

Polarizacija svetlosti

Polarizacija svetlosti Električno i magnetno polje u prirodnoj, nepolarizovanoj svetlosti, osciluju u svim mogućim ravnima (koje su međusobno normalne i istovremeno normalne na pravac prostiranja svetlosti). Posebni materijali imaju sposobnost propuštanja samo one svetlosti, čiji vektor električnog polja osciluje u nekoj određenoj ravni. Tako dobijena svetlost se naziva polarizovana svetlost, a materijal koji je filtrira…
Read more

Rasejanje svetlosti

Rasejanje svetlosti Svetlost putuje pravolinijski, sve dok ne naiđe na neku prepreku, a tada može biti apsorbovana, može se reflektovati ili jednostavno proći kroz prepreku. Kada po ulasku u atmosferu svetlost naiđe na čestice prašine ili kapljice vode (koje su mnogo veće od talasnih dužina svetlosti) svetlost se reflektuje u svim pravcima. Sve talasne dužine…
Read more

Difrakcija svetlosti

Difrakcija svetlosti Difrakcija svetlosti je “savijanje” svetlosti na otvoru ili prepreci, čije su dimenzije reda veličine talasne dužine svetlosti. Kristijan Hajgens je još u XVII veku ustanovio da svaka tačka zahvaćena talasom postaje novi izvor talasa. Ovaj princip važi i za mehaničke talase, gde svaki molekul zahvaćen talasom postaje novi izvor talasa. Hajgensov princip objašnjava…
Read more