Doplerov efekat u akustici

Doplerov efekat u akustici je pojava promene frekvencije zvuka koji čuje posmatrač, u zavisnosti od relativne brzine kretanja izvora zvuka i posmatrača.

Promena frekvencije zvuka


Video čas


Ako nam se izvor zvuka relativno približava, svaki naredni talas je emitovan sa udaljenosti koja je manja od prethodne, što znači da mu treba manje vremena da stigne do nas. Otuda će do posmatrača (nas) za isto vreme stići veći broj talasa nego kada izvor zvuka relativno miruje. Veći broj pristiglih talasa znači veću frekvenciju, odnosno viši ton. Ako se izvor zvuka relativno udaljava važi obrnuta logika. 

Relativna promena frekvencije zvuka koju čuje slušalac može se iskazati formulom:

$$\nu_{1}=\frac{v_{z} }{\left(v_{z}-v_{i}\right) }\cdot\nu_{0}$$

gde je vz – brzina zvuka a vi – brzina izvora zvuka, u našem slučaju kola hitne pomoći. Izvođenje navedene formule se nalazi u video predavanju.

Pošto zvuk fizički predstavlja naizmenične zone višeg i nižeg pritiska, odnosno zone gušćeg i ređeg vazduha, kada se brzina aviona izjednači sa brzinom zvuka, ispred istog se nagomilava sloj gušćeg vazduha, odnosno zona povišenog pritiska.

Ovaj talasni front dostiže visoke nagle vrednosti pritiska, širi se od aviona na sve strane i može se čuti kao dvostruki “Boooom”, jedan pri naglom porastu pritiska a drugi pri njegovom naglom padu.