Električno oscilatorno kolo

Kod električnog oscilatornog kola harmonijski osciluju nemehaničke veličine struje i napona, po istim pravilima koja važe za mehaničke oscilacije.

Oscilacije ne moraju biti samo mehaničke. Primer nemehaničkih oscilacija je periodična promena električne struje, napona i energije u zatvorenom oscilatornom električnom kolu. Ovo kolo sastoji se od kondenzatora i kalema. Kondenzator je u stanju da uskladišti veliku količinu naelektrisanja, dok je kalem u stanju da, prilikom protoka struje kroz njega, produkuje magnetno polje. 

U početnom trenutku kondenzator je napunjen, a struja kroz kolo je jednaka nuli (a). Pošto je električna struja jednaka nuli, kalem ne formira nikakvo magnetno polje. U tom trenutku sva energija je skoncentrisana u kondenzatoru. Kondenzator počinje da se prazni, struja teče kroz električno kolo, te kalem formira magnetno polje. U trenutku kada je struja kroz kolo maksimalna (b), kondenzator je ispražnjen, a sva energija električnog kola je skoncentrisana u magnetnom polju kalema. Kako je kondenzator prazan, nema više ko da “gura” električnu struju kroz kolo, te se u tu svrhu počinje trošiti energija magnetnog polja, koje pokušava da održi struju u elekričnom kolu (po principu Lencovog pravila struje samoindukcije). Kondenzator se počinje puniti, ali u suprotnom smeru, dok magnetno polje nestaje sa opadanjem struje samoindukcije. Kada struja padne na nulu, kondenzator je napunjen (u suprotnom smeru) (c) i sva energija je opet skoncentrisana u kondenzatoru. Od ovog trenutka ceo ciklus se ponavlja, ali u suprotnom smeru (d) (e). Napon, struja i energija kola se periodično menjaju, po istom zakonu koji važi i za mehaničke oscilacije, ali su ove oscilacije električne.