Harmonijske oscilacije

Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja. Ukoliko se telo tom prilikom kreće duž prave linije, oko nekog ravnotežnog položaja, takvo kretanje se naziva oscilovanje.

U prirodi se srećemo sa mnogim primerima periodičnog kretanja. Počevši od periodične rotacije Zemlje oko sopstvene ose, preko revolucije Zemlje oko Sunca, pa sve do ljuljaški i klackalica po dečijim igralištima. Periodična kretanja se mogu odvijati po raznim putanjama, pri čemi su najčešće kružne i pravolinijske putanje.

Periodično kretanje koje se odvija duž prave linije nazivamo oscilacije. Telo osciluje ako se kreće duž prave linije, u oba smera naizmenično, pri čemu neprestano prolazi kroz jednu te istu tačku – ravnotežni položaj.

Osnovne veličine kojima se opisuje oscilatorno kretanje su:

Ravnotežni položaj – pozicija u kojoj je zbir svih sila koje deluju na telo jednak nuli. 

Elongacija – bilo koja udaljenost tela od ravnotežnog položaja (X) [m] 

Amplituda – maksimalna udaljenost tela od ravnotežnog položaja (X0) [m]. 

Period oscilovanja – vreme za koje se izvrši jedna oscilacija (T) [s] 

Frekvencija – broj oscilacija izvršenih u toku jedne sekunde (ʋ) [1/s = Hz (herc)]. Veza između frekvencije i perioda oscilovanja je utvrđena relacijom: 

$$ \nu =\frac{1}{T} $$

Odakle se vidi da su frekvencija i period oscilovanja recipročne veličine, odnosno da porast perioda oscilovanja neminovno vodi smanjenju frekvencije oscilovanja.