II Njutnov zakon

Uzrok ubrzanog kretanja tela je sila, koja na njega deluje. Ubrzanje koje pri tom telo stiče je direktno srazmerno intenzitetu sile a obrnuto srazmerno masi tela.

Ovaj zakon kretanja se upravo bavi uzrocima promene kretanja. Još od Aristotela se pogrešno smatralo kako je neophodno da na telo stalno deluje neka sila, kako bi se ono kretalo. Nije bio čudan takav stav, jer iskustvo na Zemlji nas uči da će svako telo, ako ga nešto ne gura ili vuče, na kraju pasti na zemlju i prestati da se kreće. Isak Njutn je svojim prvim zakonom kretanja okrenuo situaciju naopačke. Sada je sila potrebna, ne da održava kretanje već da ga promeni. Kao veličinu koja precizno opisuje kretanje, Njutn je uzeo linearni moment (impuls) $$\vec{p} =m\cdot \vec{v}$$ i pratio pod kojim okolnostima će se taj linearni moment promeniti. Jednostavnom matematikom, koja je prezentovana u video času, Njutn je došao do rešenja da je uzročnik promene kretanja sila F, koja uzrokuje ubrzanje tela, po formuli $$\vec{F}=m\cdot \vec{a}$$ Dakle, svaki put kada se telo kreće ubrzano – na njega deluje neka sila F. Ova formula predstavlja osnovnu jednačinu dinamike pravolinijskog kretanja i pomoću nje se može predvideti kako će se kretati telo na koje deluje jedna ili više sila istovremeno.

Primeri slaganja i razlaganja sila

Primer slaganja sila
Primer razlaganja sila

Primeri primene jednačine kretanja

Težina tela u liftu
Jednačina kretanja uz silu trenja
Primena jednačine kretanja