Treći Njutnov zakon

Ukoliko prvo telo deluje na drugo telo nekom silom, tada će i drugo telo delovati na prvo telo istom takvom silom, samo suprotnog smera.

Zakon akcije i reakcije


Video čas


Svako dejstvo, svaka sila, praćena je povratnim dejstvom. Sile se uvek javljaju u paru. Ako prvo telo deluje na drugo telo, onda uvek i drugo telo deluje na prvo telo, istom takvom silom, ali suprotnog smera.

$$ \vec{F_{12} } =-\vec{F_{21} } $$

Važno je uočiti, da sile “akcije” i “reakcije” deluju na različita tela. Ako pritisnete loptu o pod, a na istu loptu deluje i pod, u suprotnom smeru, zbog čega se lopta malo deformiše, to nisu sile akcije i reakcije, jer obe sile deluju na isto telo – loptu. U ovom slučaju sila akcije bi bila sila kojom lopta pritiska pod, a sila reakcije – sila kojom pod deluje na loptu.

Uzajamno delovanje dva ili više tela je često zamagljeno velikom razlikom u masi ta dva tela. Dejstvo sile se lakše primeti na telu manje mase. Kada skočite iz lakog čamca na obalu, i vi i čamac napravite sličnu kretnju, ali u suprotnim smerovima. Tom prilikom, pošto je po zakonu akcije i reakcije sila kojom ste vi delovali na čamac jednaka sili kojom je čamac delovao na vas, možemo pisati:

$$ \vec{F_{12} } =-\vec{F_{21} } $$

A pošto se sila, koja uzrokuje ubrzano kretanje, može na osnovu drugog Njutnovog zakona iskazati kao proizvod mase i ubrzanja, naš izraz dobija oblik:

$$m_{1}\vec{a}_{1}=-m_{2}\vec{a}_{2}$$

Odakle sledi da je ubrzanje koje vi doživite srazmerno ubrzanju čamca, gde je koeficijent srazmere odnos mase čamca i vaše mase.

$$\vec{a} _{1}=-\frac{m_{2}}{m_{1} }\cdot \vec{a} _{2}$$

E sad, kada su mase čamca i čoveka slične, oni se slično i kreću. Ali, ako čovek iskoči sa broda čija je masa nekoliko desetina tona, ubrzanje koje će dobiti čovek biće desetine hiljada puta veće od ubrzanja koje dobija brod, pa pomeranje broda nećemo ni primetiti.