Kontrakcija dužine

Dužina tela u smeru kretanja, merena iz sistema koji relativno miruje, se smanjuje u odnosu na istu dužinu merenu u sistemu koji se kreće.

Prostor nije apsolutna veličina


Video čas


Direktna posledica invarijantnosti brzine svetlosti je i kontrakcija dužine tela koje se kreće, merena u smeru kretanja. Ako svetlosni časovnik iz prethodne lekcije emituje svetlosni signal u smeru kretanja sistema, vreme izmereno iz sistema koji relativno miruje, dok se svetlosni signal kreće ka ogledalu biće sve duže, jer ogledalo “beži” od svetlosnog signala.

Isto tako, vreme izmereno u povratku svetlosnog signala od ogledala će biti sve kraće, jer se sistem kreće “u susret” svetlosti, viđeno iz sistema koji relativno miruje.

Pošto ukupno vreme emitovanja i registrovanja povratnog impulsa mora odgovarati vremenu dobijenom iz izraza za dilataciju vremena, da bi brzina svetlosti ostala invarijanta, dužina puta koji svetlost pređe, viđena iz sistema koji relativno miruje, mora se smanjivati. Izvođenje kontrakcije dužine pogledajte u video času.