Magnetno polje

Magnetno polje stvaraju naelektrisane čestice u kretanju.

Naelektrisane čestice koje se ne kreću, međusobno deluju isključivo Kulonovom silom. Prilikom kretanja naelektrisanih čestica (obe čestice moraju da se kreću), između njih se javlja još jedna vrsta delovanja – magnetno delovanje, koje se kroz prostor prenosi putem magnetnog polja. Linije sila magnetnog polja obuhvataju putanju čestice, nemaju ni početak ni kraj – polje je vrtložno. 

Linije sila magnetnog polja

Magnetno polje stalnih magneta

Molekuli sadrže naelektrisane čestice, koje se kreću, te stoga kreiraju magnetno polje. Kod nekih supstanci rezultutjuće magnetno polje molekula je različito od nule i takve molekule nazivamo magnetni dipoliMagnetno polje stalnih magneta potiče ud usmerene orijentacije magnetnih dipola u njima. Naime, ako su magnetni dipoli orijentisani u istom smeru ostvariće se zbirno delovanje magnetnih polja magnetnih dipola, te će se ceo komad materijala ponašati kao magnet. Ukoliko je orijentacija magnetnih dipola haotična, potiru se njihova pojedinačna magnetna polja, te se komad materijala ne ponaša kao magnet.

Orijentacija magnetnih dipola

Magnetno polje opisuje se veličinom Magnetna indukcija (B). Jedinica magnetne indukcije dobila je naziv po našem naučniku Nikoli Tesli [T]. Homogeno magnetno polje je polje koje ima isti intenzitet, pravac i smer u svim tačkama. Takvo polje je pogodno za proučavanje efekata i dejstva magnetnog polja na naelektrisane čestice i srujni provodnik.