E=mc^2

Pri brzinama bliskim brzini svetlosti, dodavanje energije telu povećava njegovu kinetičku energiju povećavanjem njegove mase, a ne brzine. Energija se pretvara u masu.

Relativistička veza mase i energije


Video čas


Delovanjem sile na telo, koje može nesmetano da se kreće, uložena energija “troši se” na sticanje ubrzanja i povećanje brzine tela. Međutim, pri brzini bliskoj brzini svetlosti, koja je najveća moguća brzina u svemiru, dodavanje energije telu ne može da mu poveća brzinu.

Kako se energija ne može ni stvoriti ni uništiti, uložena energija, odnosno, izvršeni rad će se pretvarati u povećanje mase tela, čime će se i dalje povećavati njegova kinetička energija, ali ne više promenom brzine, već mase.

Uložena energija pretvara se u masu po poznatom Ajnštajnovom obrascu:

$$E=mc^{2}$$

Izvođenje ove formule pogledajte u video času.