Moment inercije

Moment inercije je fizička veličina koja govori u kojoj se meri telo opire pokušaju da mu se promeni način rotacije.

Telo koje rotira će nastaviti da rotira sve dok ga neki moment sile ne primora da taj način rotacije promeni. Ovo bi se moglo shvatiti i kao zakon inercije za rotaciono kretanje. Baš kao što zakon inercije definiše masu, kao meru otpora koji telo pruža pri pokušaju da mu se promeni način pravolinijskog kretanja, tako je i moment inercije veličina koja opisuje u kojoj se meri telo protivi načinu rotacije.

Međutim, rotacija je malo složeniji vid kretanja od pravolinijskog kretanja. Prilikom rotiranja telo se okreće oko neke ose, za koju je vezano krutom vezom. Osa rotacije može da ima prozvoljan odnos prema telu, odnosno, telo može rotirati oko bilo koje ose. Za svaku osu rotacije definiše se novi moment inercije tela. To znači, da za razliku od mase tela, koja je uvek ista, moment inercije može imati drugačiju vrednost za svaku osu rotacije.

Za telo zanemarljivih dimenzija i mase m, koje rotira oko neke ose O na udaljenosti r, moment inercije se može izračunati putem izraza:

$$I=m\cdot r^{2}$$

Ukupni moment inercije, kada se ne radi više o tačkastom telu, već o nekom realnom telu, se računa kao zbir svih pojedinačnih momenta inercije:

Međutim to najčešće nije moguće uraditi. Tada se moment inercije određuje proračunom, koji je dostupan samo za neka pravilna tela koja rotiraju oko neke određene ose rotacije.

U svakom drugom slučaju, moment inercije se mora eksperimentalno odrediti.