Poluga

Poluga je svaka kruta šipka, koja može da rotira oko nekog oslonca.

Pojačanje dejstva sile


Video čas


Promenu rotacije šipke izaziva dejstvo momenta sile. Ako je ukupni moment sile, koji dejstvuje na polugu, različit od nule, poluga će rotirati.

Ako je zbir svih momenta sila, koji dejstvuju na polugu, jednak nuli, poluga se nalazi u ravnoteži.

Pošto nije u pitanju samo sila, kao uslov ravnoteže, već moment sile, koji zavisi i od primenjene sile, ali i od udaljenosti od oslonca, tačke na koju deluje sila, moguće je praviti različite kombinacije sile F i udaljenost r, tako da moment sile ostane nepromenjen.

Za detaljnije objašnjenje načina funkcionisanja poluge, pogledajte video čas.


Video: Rešen zadatak iz ravnoteže poluge