Rad u električnom polju

Potencijal efektno opisuje električno polje, dajući nam mogućnost da predvidimo smer kretanja naelektrisanja u električnom polju – Pozitivna naelektrisanja se uvek kreću od višeg ka nižem potencijalu, dok se negativno naelektrisane čestice (elektroni) uvek kreću od nižeg ka višem potencijalu. Osim toga, budući da je potencijal izveden iz potencijalne energije, poznavanje potenincijala dve tačke u električnom polju φ1 i φ2 daje nam mogućnost da izračunamo rad koji treba izvršiti na premeštanje naelektrisanja između tih tačaka:

$$\ A=E_{p2} -E_{p1}$$

$$\ A=q\cdot \varphi _{2} -q\cdot \varphi _{1}$$

$$\ A=q\cdot \left(\varphi _{2}-\varphi _{1} \right)$$

$$A=q\cdot U $$

Veličina U naziva se napon i predstavlja razliku potencijala između dve tačke u električnom polju. Jedinica za napon je takođe V (volt)