Ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje

Ukoliko u toku kretanja dolazi do promene trenutne brzine, bilo po intenzitetu, pravcu ili smeru radi se o ubrzanom kretanju. 

Ubrzanje govori za koliko, u kom pravcu i smeru se promeni vektor trenutne brzine u jedinici vremena.

$$\vec{a} =\frac{\Delta \vec{v} }{\Delta t} $$

Ukoliko se kretanje odvija duž istog pravca, brzina se menja samo po intenzitetu, te se intenzitet ubrzanja računa kao promena intenziteta brzine u jedinici vremena. Isto tako, ako je došlo do promene brzine u toku kretanja, a nemamo podatke o tačnoj zakonitosti po kojoj se brzina menjala, govorimo o srednjem ubrzanju, koje je skalar i računa se kao:

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t} =\frac{v-v_{0} }{t-t_{0} } $$

V je trenutna brzina tela dok je V0 njegova početna brzina, odnosno brzina koju je telo imalo u početnom trenutku t0.

Ukoliko se u toku kretanja duž određenog pravca intenzitet trenutne brzine svake sekunde menja za isti iznos, govorimo o ravnomerno ubrzanom pravolinijskom kretanju. Trenutna brzina se tada računa po formuli:

$$\ v-v_{0} =a\cdot (t-t_{0} )$$

$$v=v_{0} +at $$

Pošto događaji pre početnag trenutka nemaju nikakvog značaja za dalji tok kretanja, uzeto je da je t0=0.

Pređeni put, kod ravnomerno ubrzanog kretanja, izvodi se na osnovu grafika brzine, po analogiji sa pređenim putem kod ravnomernog pravolinijskog kretanja. Na grafiku brzine kod ravnomerno ubrzanog kretanja, brzina se tokom vremena ravnomerno menja, počevši od neke početne brzine v0. U primeru na slici je prikazano ubrzano kretanje sa pozitivnim ubrzanjem, odnosno situacija u kojoj se intenzitet brzine vremenom povećava. Ukoliko se brzina tokom vremena smanjuje, radi se o usporenom kretanju, što je u suštini ubrzano kretanje sa negativnim ubrzanjem.

Kako je kod ravnomernog pravolinijskog kretanja pređeni put površina ispod linije na grafiku brzine, sledeći istu logiku, površina ispod grafika brzine kod ravnomerno ubrzanog kretanja predstavlja pređeni put, kod ovog tipa kretanja. Ovu površinu možemo iskazati kao zbir površine pravougaonika i pravouglog trougla iznad njega. Površina pravougaonika je:

$$P_{pravougaonika } =v_{0}\cdot t $$

Dok je površina trougla:

$$P_{trougla} =\frac{1}{2}at\cdot t=\frac{1}{2} at^{2}$$

Te je konačni izraz za pređeni put kod ravnomerno ubrzanog kretanja:

$$s=s_{0}+ v_{0}t+\frac{1}{2} at^{2} $$

Sje deo puta koji je telo prešlo pre nego što je počelo da se kreće ubrzano.