Sinus i kosinus

Sinus ugla je odnos naspramne katete i hipotenuze, dok je kosinus ugla odnos nalegle katete i hipotenuze.

Primena sinusne i kosinusne funkcije u fizici


Video čas


Sinus i kosinus su funkcije ugla, koje se najlakše mogu pojasniti na primeru pravouglog trougla.

Odnos naspramne katete i hipotenuze posmatranog ugla, na primer ugla α, je sinus ugla α.

$$\sin \alpha =\frac{a}{c}$$

Dok je odnos katete koja naleže na ugao α i hipotenuze, kosinus ugla α.

$$\cos \alpha =\frac{b}{c}$$

Vrednost ovih funkcija se lako izračunava pomoću kalkulatora. Korišćenje trigonometrijskih funkcija, naročito sinusne i kosinusne funkcije, u fizici je nezamenljiv alat, kojim se vektori proizvoljnih pravaca razlažu na vektore koji se prostiru duž koordinatnih osa.

$$v_{y} =v\sin \left(\alpha \right)$$

$$v_{x} =v\cos \left(\alpha \right)$$

Na taj način se svaki vektorski problem, sa proizvoljnim pravcima, može svesti na rešavanje dve jednačine, jedne duž x ose i druge duž y ose.