Slobodan pad, hitac naniže i hitac naviše

Ako se telo kreće isključivo pod dejstvom gravitacione sile, nalazi se u slobodnom padu.

Pošto je slobodan pad uzrokovan isključivim delovanjem jedne sile, telo se kreće ravnomerno ubrzano. Dakle, svi zakoni kinematike, koji važe za ravnomerno ubrzano pravolinijsko kretanje, važe i za slobodan pad.

Međutim, kretanje tela u slobodnom padu će biti uslovljeno njegovim kretanjem do trenutka slobodnog pada. Pravac, smer i intenzitet početne brzine će usloviti različito ponašanje tela, od trenutka kada je gravitacija počela da određuje njegovo kretanje. Ukoliko telo u fazu slobodnog pada ulazi bez početne brzine,

tako što izgubi oslonac i počne da se kreće pod dejstvom gravitacije iz stanja mirovanja, njegovo kretanje ćemo opisati formulama za ravnomerno ubrzano kretanje, kada je početna brzina $v_{0} =0$.

$$v=g\cdot t$$

i

$$h=\frac{1}{2} g\cdot t^{2}$$

gde je slovom h označena visina za koju se telo spusti, od početka pada do nekog trenutka t, pošto je pređeni put s, koji figuriše u formuli za pređeni put, jednak toj promeni visine.

Slobodan pad, kada telo ne polazi iz stanja mirovanja, već u trenutku kada ga započinje već ima neku brzinu, usmerenu na dole, nazvaćmo hitac naniže.

U tom slučaju, formule za ravnomerno ubrzano kretanje moramo napisati sa iskazanom početnom brzinom $v_{0} $. Tako da ćemo za hitac naniže, trenutnu brzinu i promenu visine računati pomoću formula:

$$v=v_{0}+g\cdot t$$

$$h=v_{0}t+ \frac{1}{2} g\cdot t^{2}$$

Ukoliko slobodan pad započinje sa početnom brzinom koja je usmerena naviše, telo će prvo početi da se penje u vis, stići do neke maksimalne visine, a za tim početi da pada.

U toj prvoj fazi kretanja, kada se telo penje, sila gravitacije deluje u suprotnom smeru od smera kretanja, pa se brzina tela iz sekunde u sekundu smanjuje. Ubrzanje je negativno. Zato formule za ravnomerno ubrzano kretanje, primenjene na prvu fazu kretanja, sadrže negativno ubrzanje $-g$.

$$v=v_{0}-g\cdot t$$

$$h=v_{0}t- \frac{1}{2} g\cdot t^{2}$$

Za detaljniju obradu slobodnog pada, hica naniže i hica naviše, pogledajte video.