Slobodne oscilacije

Slobodne oscilacije se odvijaju bez prisustva bilo koje spoljašnje sile. Telo tada osciluje sopstvenom frekvencijom oscilovanja.

Ako telo (oscilator) izvedemo iz ravnotežnog položaja, a zatim ga pustimo da se samostalno kreće, oscilacije koje nastaju na taj način se odvijaju isključivo pod delovanjem restitucione sile i nazivaju se slobodne oscilacije. Ova vrsta oscilacija odvija se nekom određenom frekvencijom, koja se naziva sopstvena frekvencija oscilovanja $\nu _{0}$. Ukoliko nema rasipanja energije u toku oscilovanja, amplituda se ne menja i oscilacije su neprigušene.

Neprigušene oscilacije

$$\nu _{0} =\frac{1}{2\pi } \sqrt{\frac{k}{m} } $$

Koja u slučaju matematičkog klatna glasi:

$$\nu _{0} =\frac{1}{2\pi } \sqrt{\frac{g}{l} } $$

Ukoliko u toku oscilovanja dolazi do gubitka energije (sila trenja, otpor sredine …) oscilacije su prigušene i amplituda se vremenom smanjuje, do konačnog prestanka oscilacija.

Prigušene oscilacije