Brzina

Brzina iskazuje koliki put telo pređe u jedinici vremena.

Srednja i trenutna brzina


Video čas


Prilikom kretanja, svakom telu je potrebno neko vreme da promeni položaj. Telo pri tom prelazi neki put. Odnos dužine pređenog puta s i vremena t, koje je telu bilo potrebno da taj put pređe, naziva se brzina i obeležava malim slovom v.

$$v=\frac{s}{t}$$

Ako je duži put, koji telo pređe za isto vreme, kažemo da je brzina tela veća.

Brzina iskazuje koliki put telo pređe u jedinici vremena.

Prethodna tvrdnja je u potpunosti tačna samo ako telo svake sekunde prelazi isti put. Ako telo, tokom kretanja menja brzinu, onda nam izraz $v=\frac{s}{t}$ pruža informaciju kolika je srednja brzina tela na putu s.

Srednja brzina je količnik dužine ukupnog pređenog puta i ukupnog vremena provedenog na putu.

Kada putujete na more, automobilom, na nekim deonicama se vozite brže, a na nekim sporije. Iz podatka da ste prešli 800km za 10 sati, lako možete izračunati svoju srednju brzinu – 80km/h. Tih 80km/h nije brzina kojom ste se neprekidno vozili, već je to vaša srednja brzina. Period kretanja, u ovom slučaju, je bio toliko dug, da je sasvim očekivano da ste povremeno menjali pravac, intenzitet i smer brzine, bez nekog pravila. Jedino što se može pouzdano izračunati je srednja brzina. Srednja brzina je skalar, određena samo brojem i mernom jedinicom.

Međutim, situacija postaje značajno drugačija, kada telo menja brzinu tokom kretanja, po nekom pravilu. Na primer, saksija pada sa trećeg sprata i pri tom se kreće sve brže i brže, pod dejstvom gravitacije. Tada postoji mogućnost da proračunamo kolika će bit njena brzina, u bilo kom trenutku, ako znamo pravilo po kojem se brzina menja. Brzina o kojoj tada govorimo ima određen i pravac i smer i intenzitet, a zovemo je trenutna brzina.Za razliku od srednje brzine, trenutna brzina je vektor.

$$\vec{v} (t)=\frac{\Delta \vec{s} }{\Delta t} _{(\Delta t\longrightarrow 0)}$$

Trenutna brzina je vektor brzine tela, u određenom trenutku.


Video: Rešeni zadaci iz srednje brzineVideo: Rešen zadatak iz srednje brzineVideo: Pretvaranje mernih jedinica za brzinu iz metara po sekundi u kilometre na čas.