Srednja i trenutna brzina

Srednja brzina je skalarna veličina koja se računa kao ukupni pređeni put podeljen sa ukupnim vremenom provedenim na putu. Trenutna brzina je vektor brzine koju telo ima u nekom određenom trenutku kretanja.

Prilikom kretanja, telo prelazi neki put i “troši” za to neko vreme. Ukoliko telo provede manje vremena na putu, kažemo da se kreće brže. Na taj način određujemo veoma bitno svojstvo kretanja – brzinu. Što je veći put koji telo pređe, kažemo da je brzina veća. To se može i drugačije reći. Što je manje vremena potrebno da se pređe isti put, brzina je veća.

Dakle, brzina govori koliki put pređe telo u jedinici vremena. Jednostavno podelimu dužinu pređenog puta sa vremenom provedenim na putu i dobićemo srednju brzinu, kojom se telo kretalo. v=st

Srednja brzina je količnik dužine ukupnog pređenog puta i ukupnog vremena provedenog na putu.

Ali, zašto je zovemo srednja brzina? Zato što je potpuno osnovana pretpostavka da je telo, tokom kretanja, menjalo svoju brzinu. Kada putujete na more, automobilom, na nekim deonicama se vozite brže, kada to saobraćaj dozvoljava, a na nekim sporije. Verovatno napravite i neku pauzu, usput. Ali u svakom slučaju, iz podatka da ste prešli 800km za 10 sati, lako možete izračunati svoju srednju brzinu – 80km/h. Dakle, tih 80km/h nije brzina kojom ste se neprekidno vozili, već je to vaša srednja brzina. Period kretanja u ovom slučaju je bio toliko dug, tako da je sasvim očekivano da je telo u tom intervalu vremena menjalo i pravac i smer kretanja, bez nekog pravila, pa jedino što se još može pouzdano izračunati jeste srednja brzina, koja je određena samo brojem i mernom jedinicom. Srednja brzina je skalar.

Međutim, situacija postaje značajno drugačija, kada telo menja brzinu tokom kretanja, po nekom pravilu. Na primer, saksija pada sa trećeg sprata i pri tom se kreće sve brže i brže, pod dejstvom gravitacije. Tada postoji mogućnost da proračunamo kolika će bit njena brzina, u bilo kom trenutku, ako znamo pravilo po kojem se brzina menja. Ali šta je trenutak? Trenutkom smatramo toliko kratak interval vremena da gotovo teži nuli. Interval vremena u kojem telo nema mogućnost da promeni ni pravac ni smer ni intenzitet brzine. Brzina o kojoj tada govorimo ima određen i pravac i smer i intenzitet, a zovemo je trenutna brzina. v=◂/▸ΔsΔt Za razliku od srednje brzine, trenutna brzina je vektor.

Trenutna brzina opisuje pravac, smer i intenzitet brzine tela, u nekom određenom trenutku.

Primeri rešenih zadataka iz srednje brzine