Superpozicija i interferencija talasa

Superpozicija talasa je princip po kojem osciluju molekuli sredine, zahvaćeni sa više talasa istovremeno. Ukoliko se superpozicija dešava kada se kroz sredinu prenose dva identična talasa u pitanju je interferencija.

Slaganje talasa


Video čas


Talas koji je izazvan prostim harmonijskim oscilovanjem iz jednog izvora ima sinusni oblik. Većina talasa ipak ne izgleda tako jednostavno jer su nastali tako što je sredinu zahvatilo više sinusnih talasa istovremeno. Kada dva ili više talasa zahvate isti deo sredine, onda je njihovo ukupno delovanje jednako zbiru delovanja koje bi svaki talas imao, kada bi samo on došao u datu tačku. To sabiranje delovanja talasa se naziva superpozicija talasa.

Princip superpozicije talasa

Superpozicija se dešava uvek kada se kroz neku sredinu prostire više talasa u istom trenutku. Trenutna vrednost amplitude talasa u nekoj tački prostora zavisi od rezultata superpozicije talasa u toj tački u datom trenutku. Ta vrednost se u opštem slučaju menja iz časa u čas, jer se vrednosti pojedinačnih talasa menjaju različitim ritmom. Ako bacite više kamenčića u vodu videćete namreškanu površinu vode, koja iz trenutka u trenutak menja izgled.

Interferencija talasa je efekat koji se može opaziti u posebnim slučajevima superpozicije talasa. Ako se kroz materijalnu sredinu istovremeno prostiru talasi iste talasne dužine i iste amplitude, onda ti talasi u određenim tačkama sredine produkuju uvek isti rezultat superpozicije. Interferencija može biti konstruktivna (a) – duplira se vrednost amplitude, destruktivna (b) – talasi se poništavaju ili bilo koja međuvrednost. Interferentna slika predstavlja jasan i prepoznatljiv obrazac superpozicije talasa.

Konstruktivna i destruktivna interferencija