Talasno-čestični dualizam

Svetlost, osim talasnih, poseduje i čestične osobine. Ta čestica se naziva foton, poseduje masu i impuls, a postoji isključivo dok se kreće brzinom svetlosti.

I talas i čestica


Video čas


Budući da je definisan i kao čestica, foton mora iskazivati osobine čestice. Fizičke veličine koje se mogu pridružiti i talasima i česticama ne smeju zavisiti od toga da li se foton posmatra kao talas ili kao čestica. Otuda izrazi za energiju talasa i energiju čestice moraju dati isti rezultat:

$$E_{talasa} =h\nu$$

$$ E_{čestice} =mc^{2}$$

$$E_{talasa}=E_{čestice} \Longrightarrow h\nu =mc^{2} $$

Korišćenjem relacije za brzinu, frekvenciju i talasnu dužinu talasa: (c = λν), iz prethodnog izraza može se iskazati impuls fotona, što je još jedan izraz koji povezuje njegove talasne i čestične osobine:

$$mc^{2}=h\frac{c}{\lambda } $$

$$mc=\frac{h}{\lambda } $$

$$p_{f} =\frac{h}{\lambda } $$

Foton je čestica, koja postoji isključivo dok se kreće brzinom c. Nakon interakcije (međudelovanja) sa telom, foton može da izgubi deo energije i promeni pravac kretanja (rasejanje), može da se odbije (refleksija), da nesmetano prođe (transparencija) ili da bude upijen (apsorpcija). U poslednjem slučaju foton prestaje da postoji i pretvara se u čistu energiju, predatu telu sa kojim je stupio u interakciju. Foton je “paketić” energije – KVANT, koji ima čestične osobine i predstavlja osnovni mehanizam razmene energije među česticama (telima).