Transverzalni i longitudinalni talasi

Ukoliko molekuli sredine osciluju normalno na pravac prostiranja talasa u pitanju je poprečni, odnosno transverzalni talas, a ukoliko osciluju duž pravca prostiranja talasa, radi se o uzdužnom, odnosno longitudinalnom talasu.

Poprečni i uzdužni talasi


Video čas


Transverzalni talasi nastaju kao posledica elastičnih sila između molekula, uglavnom čvrstih supstanci. Molekul koji je izveden iz ravnotežnog položaja počinje da osciluje, pri čemu deluje na susedne molekule, koji takođe počinju da osciluju. Inercija unosi vremensko kašnjenje u oscilovanje molekula, tako da se oscilacije prenosee kroz prostor sa izvesnim zakašnjenjem. Kod transverzalnih talasa molekuli sredine osciluju normalno na pravac prostiranja talasa.

Mehanizam nastanka longitudinalnih talasa je isti kao i u slučaju transverzalnih talasa, s tom razlikom što ovog puta molekuli sredine osciluju duž pravca prostiranja talasa. Longitudinalni talasi su karakteristični za gasove.