Toplota i temperatura

Toplota je deo unutrašnje energije tela koji se premešta u neko drugo telo ili okolinu.

Unutrašnja energija

Unutrašnja energija nekog tela je zbir kinetičkih i potencijalnih energija svih molekula tela.

Provođenje toplote

Prenošenje toplote sa jednog tela na drugo je omogućeno putem direktnog protoka toplote, radijacije i konvekcije.