Zakon održanja maseenergije

Od kada je Ajnštajn  ustanovio da su masa i energija dva različita pojavna oblika jednog te istog entiteta, uveden je zakon održanja maseenergije. Naime, u svetu elementarnih čestica, transformacija energije u masu i mase u energiju nije retkost. Ova transformacija odvija se po Ajnštajnovoj čuvenoj formuli:

$$ E = mc^2 $$

U izolovanom sistemu ukupna vrednost masenergije ostaje nepromenjena tokom vremena. Pojedini elementi sistema mogu menjati vrednosti maseenergije, ali samo u meri koja obezbeđuje da ukupna vrednost maseenergije ostane nepromenjena. 

Transformacije mase u energiju, i obrnuto, su teško primetne u svetu koji nas okružuje i koji je dostupan merenju. Energija kojom su vezani molekuli u hemijsku ili međumolekulsku vezu je “pozajmljena” od masa tih molekula, dok su bili u slobodnom stanju, ali je ta promena mase nemerljiva. 1 gram bilo koje supstance sadrži 9·1013 J energije – to je deset milijardi kJ energije. U odnosu na ovaj iznos energije, energija veze svih molekula u jednom molu supstance je reda veličine stotina kJ, što je zanemarljivo (jedan mol vode ima masu 18g). Promene mase u energiju (i obrnuto) merljive su u svetu elementarnih čestica i u domenu jezgra atoma.
Svi zakoni održanja formulisani su na isti način i mogu se primeniti i na oblasti života koje sa fizikom nisu direktno povezane. Od važnijih zakona održanja treba još pomenuti i zakon održanja naelektrisanja, koji tvrdi da u izolovanom sistemu ukupna vrednost naelektrisanja ostaje neizmenjena tokom vremena.