Kinetička energija

Kinetička energija je energija kretanja.

Vidljiva mehanička energija


Video čas


Telo koje se nalazi u kretanju je sposobno da izvrši rad (reka okreće točak vodenice, bilijarska kugla u kretanju pomera drugu kuglu itd.), te stoga poseduje neku energiju koja se naziva – kinetička energija. Ova energija zavisi od dve veličine: mase tela m i njegove brzine v. Kinetička energija koju poseduje telo u kretanju data je izrazom:

$$E_{k}=\frac{mv^{2} }{2} $$

Kompletno izvođenje formule za kinetičku energiju se nalazi u video predavanju.

S obzirom da kinetička energija zavisi od brzine tela, a znamo da je brzina tela relativna veličina, odnosno zavisi od toga kako smo odabrali referentni sistem, zaključujemo da i kinetička energija ima relativan karakter. Telo mase 1 kg, koje se kreće brzinom $v=10\, {m}/{s}$ u odnosu na neku zgradu, ima kinetičku energiju

$$E_{k}=\frac{mv^{2} }{2} =\frac{1 kg\cdot 100 \frac{m^{2} }{s^{2} } }{2} =50 J$$

Međutim, isto telo se u odnosu na Sunce kreće brzinom $v=30.000$ m/s, pa bi njegova kinetička energija, u odnosu na sunce bila 450 MJ. Dakle, kinetička energija ima samo lokalnu vrednost.