Mehanički talasi

Mehanički talas je poremećaj koji se prostire kroz neku materijalnu sredinu.

Transverzalni i longitudinalni talasi

Ukoliko molekuli sredine osciluju normalno na pravac prostiranja talasa u pitanju je poprečni, odnosno transferzalni talas, a ukoliko osciluju duž pravca prostiranja talasa, radi se o uzdužnom, odnosno longitudinalnom talasu.

Superpozicija i interferencija talasa

Superpozicija talasa je princip po kojem osciluju molekuli sredine, zahvaćeni sa više talasa istovremeno. Ukoliko se superpozicija dešava kada se kroz sredinu prenose dva identična talasa u pitanju je interferencija.

Stojeći talasi

Stojeći talas je specifični slučaj interferencije, gde talas nakon odbijanja interferira sa samim sobom, pri čemu nastaju tačke koje nikada ne osciluju – čorovi i tačke koje uvek osciluju do amplitudne vrednosti – trbusi.