Harmonijske oscilacije

Periodično kretanje je kretanje koje se posle izvesnog vremena ponavlja. Ukoliko se telo tom prilikom kreće duž prave linije, oko nekog ravnotežnog položaja, takvo kretanje se naziva oscilovanje.

Više

Prinudne oscilacije

Prinudne oscilacije se odvijaju pod dejstvom neke periodične prinudne sile, pri čemu telo osciluje frekvencijom prinudne sile, a ne sopstvenom frekvencijom oscilovanja.

Više

Spektar EM zračenja

Elektromagnetno zračenje ostvaruje različite efekte u interakciji sa materijom, zavisno od energije koju poseduje. U skladu sa tim efektima je spektar elektromagnetnog zračenja podeljen u nekoliko grupa: radio talasi, mikro talasi, infracrvena svetlost, vidljiva svetlost, ultraljubičasta svetlost X i gama zraci.

Više

Sočiva i ogledala

Sočiva i ogleda menjaju pravac svetlosnog zraka, putem refleksije ili refrakcije svetlosti, ali po nekom pravilu, tako da kreiraju realni ili imaginarni lik posmatranog predmeta.

Više

Oko

Oko je organ čula vida sposoban da reaguje na vidljivu svetlost. Pod dejstvom svetlosti se u mrežnjači desi promena na molekulu rodopsina, pri čemu nastaje nervni impuls, koji kreira vizuelnu mentalnu sliku u mozgu.

Više

Rasejanje svetlosti

Pri prolasku kroz neku materijalnu sredinu svetlost menja pravac prostiranja ili zbog refleksije od čestica sredine ili zbog reemisije od pojedinih molekula.

Više

Transferzalni i longitudinalni talasi

Ukoliko molekuli sredine osciluju normalno na pravac prostiranja talasa u pitanju je poprečni, odnosno transferzalni talas, a ukoliko osciluju duž pravca prostiranja talasa, radi se o uzdužnom, odnosno longitudinalnom talasu.

Više

Stojeći talasi

Stojeći talas je specifični slučaj interferencije, gde talas nakon odbijanja interferira sa samim sobom, pri čemu nastaju tačke koje nikada ne osciluju – čorovi i tačke koje uvek osciluju do amplitudne vrednosti – trbusi.

Više

Zvuk

Zvuk je longitudinalni talas koji se prostire kroz vazduh brzinom od 343 m/s, a čije se frekvencije protežu od 20 Hz do 20 kHz.

Više