Masa i težina

Masa je osnovno, neodvojivo svojstvo svakog tela. Težina je sila, kojom telo pritiska podlogu ili zateže konac o koji je okačeno.

Razlike i sličnosti mase i težine


Video čas


Masa i težina su dva veoma slična pojma, koje zbog toga neretko brkamo. Još od malih nogu znamo da neke predmete možemo podići, bez velikog napora, a da neke nikako ne možemo. Kada stanemo na kućnu vagu, ona nam pokaže kolika nam je masa, iskazana u kilogramima. A da li kućna vaga, ili bilo koja druga vaga stvarno meri masu? Ne meri.

Masa je osnovno svojstvo svakog tela, ali je nije moguće direktno meriti. Međutim, postoje zakoni fizike, koji direktno ukazuju na zavisnost nekih veličina od velične mase. Tako da merenjem te neke veličine, koja zavisi od mase, možemo indirektno utvrditi kolika je masa tela.

Još u XVII veku Isak Njutn je utvrdio da se svako telo opire pokušaju da mi se promeni način kretanja. Ova pojava se naziva inercija, a mera opiranja pokušaju da se telu promeni način kretanja je upravo masa tela. Masu označavamo malim latiničnim slovom m, a merna jedinica je kilogram (kg). Međutim, merenje mase tela korišćenjem zakona inercije nije ni malo lak zadatak.

Na svu sreću, postoji lakši način da to uradimo. Taj isti Isak Njutn je utvrdio da se sva tela u Svemiru privlače nekom silom, koja zavisi od veličine njihovih masa i njihove međusobne udaljenosti. Sila kojom Zemlja privlači sva tela, u blizini njene površine, se naziva sila gravitacije, a sila kojom telo zbog toga pritiska podlogu na kojoj se nalazi, se naziva težina tela, koju ćemo obeležiti slovom Q, a merićemo je Njutnima (N).

Sila gravitacije je sila kojom Zemlja deluje na telo, dok je težina sila kojom telo deluje na podlogu, zbog dejstva gravitacione sile. Obe sile (ukoliko telo miruje) imaju isti pravac, smer i intenzitet, ali deluju na različita tela.

Dakle, kada stanete na kućnu vagu, ona meri silu kojom je pritiskate, odnosno vašu težinu Q, a ne masu m. Srećna okolnost, u ovoj priči, je da se masa i težina nekog tela razlikuju za vrednost neke konstante, kojom treba pomnožiti masu tela da bi se dobila njegova težina:

$$Q=m\cdot g$$

g je gravitaciona konstanta, a ima uvek istu vrednost na celoj Zemaljskoj kugli (skoro) $g=9,81\frac{N}{kg}$. Dakle, kada nam vaga izmeri težinu nama preostaje da taj broj podelimo sa 9,81 i dobićemo kolika nam je masa. Međutim, pošto je uvek u pitanju isti broj: 9,81, proizvođači vaga odmah podele vrednost izmerene težine sa 9,81 i vaga nam prikaže vrednost mase u kg. Više o masi i težini pogledajte u video času.