Sabiranje brzina

Način izračunavanja relativne brzine jednog tela u odnosu na neko drugo telo, koje se takođe kreće.

Klasično sabiranje brzina


Video čas


Već smo utvrdili da je svako kretanje relativno, odnosno da se kretanje tela uvek određuje u odnosu na neko telo, koje relativno miruje. Međutim, ponekad je neophodno utvrditi brzinu kretanja tela u odnosu na neko drugo telo, koje se takođe kreće? Kojom brzinom vas pretiče drugi automobil, dok vozite autoputem, ako se oba automobila kreću u istom pravcu i smeru? Ako se vi krećete brzinom od 100 km/h a taj drugi automobil brzinom 130 km/h, kolika je njegova brzina u odnosu na vas? Naravno, vaša brzina, kao i brzina tog drugog automobila su date u odnosu na put, odnosno, u odnosu na telo koje relativno miruje.

Brzinu jednog tela, u odnosu na neko drugo telo, koje se takođe kreće, računamo tako što izračunamo vektorsku razliku njihovih brzina u odnosu na telo koje relativno miruje.

$$\vec{v} _{21}=\vec{v} _{2}-\vec{v} _{1}$$

$\vec{v} _{2}$ i $\vec{v} _{1}$ su brzine prvog i drugog tela u odnosu na neko treće telo koje relativno miruje.

Drugi primer, koji vredi pomenuti, je kretanje čamca po reci, koja teče. Čamac se kreće u odnosu na reku, ali se i reka kreće u odnosu na obalu. Kojom brzinom se čamac kreće u odnosu na obalu? I dalje koristimo istu formulu kao i maločas, ali je sada $\vec{v} _{21}$ brzina čamca u odnosu na reku, $\vec{v} _{2}$ je brzina čamca u odnosu na obalu, dok je $\vec{v} _{1}$ brzina reke u odnosu na obalu. Ako nas interesuje brzina čamca u odnosu na obalu, nju možemo izračunati iz prethodne formule, tako što ćemo iskazati $\vec{v} _{2}$:

$$\vec{v} _{2}=\vec{v} _{1}+\vec{v} _{21}$$

Kada se čamac kreće nizvodno, odnosno kada su smerovi brzine reke i čamca isti, skalarni oblik jednačine će biti:

$$v_{2}=v_{1}+v_{21}$$

ali će zato kada se čamac kreće uzvodno, zbog suprotnog toka reke od smera kretanja čamca, skalarni oblik početne vektorske formule poprimiti oblik:

$$v_{2}=v_{1}-v_{21}$$