Mehanički rad

Rad govori koliko se energije pretvori iz jednog oblika u drugi.

Da ne bismo ulazili u nepotrebne detalje oko toga koja energija se pretvara u koju, uvodimo rad kao veličinu koja predstavlja meru pretvaranja jedne energije u drugu. Naravno, kako rad predstavlja tranziciju jedne energije u drugu, dimenzija rada je ista kao i dimenzija energije. Drugim rečima, merna jedinica za rad je takođe J.

Prilikom pomeranja tela duž nekog puta, za silu F, koja pomera telo duž puta S, kažemo da “sila vrši rad na putu”. Ovaj rad se naziva mehanički rad . Onaj ko je primenio silu tom prilikom “troši” sopstvenu energiju na pomeranje tela. Dakle, uložena energija se “troši” na savladavanje neke sile koja se suprotstavlja kretanju tela. Ukoliko se telo pomera po inerciji, bez delovanja sile (kretanje vasionskog broda van gravitacionih polja) mehanički rad je jednak nuli – ne troši se nikakva energija.

Ali, šta će se desiti ako upotrebimo silu koja je veća od sile koja se suprotstavlja kretanju? Na primer, sila trenja koja se suprotstavlja klizanju tela po podlozi je 100 N, a mi vučemo telo silom od 200 N? Tada se uložena energija deli na dva dela, odnosno izaziva dve različite posledice. Prvih 100 N primenjene sile uzrokuje klizanje tela po podlozi i to je izvršeni mehanički rad. Drugih 100 N primenjene sile se troši na ubrzavanje tela, koje već klizi i na taj način povećava njegovu kinetičku energiju. Dakle, uložena energija se “troši” na vršenje mehaničkog rada i uvećanje kinetičke energije tela.

Međutim, ako sila F ne deluje u istom pravcu i smeru u kojem se prostire i put S (pravac i smer pomeranja tela), računa se samo ona komponenta sile koja deluje duž pravca kojim se telo pomera – Fv. Otuda je mehanički rad brojno jednak skalarnom proizvodu vektora sile $\vec{F}$ i pređenog puta $\vec{S}$.

$$A=\vec{F} \cdot \vec{S}$$

Odnosno

$$A=F\cdot S\cos \theta$$

Jer skalarni proizvod dva vektora zavisi od njihovog međusobnog ugla na isti način kako izvršeni rad zavisi od ugla između primenjene sile i pređenog puta. Sila koja deluje pod uglom od 900 na put ne vrše rad, jer je cos( 900 )= 0