Princip relativnosti

Specijalna teorija relativnosti se bazira na dva Ajnštajnova postulata:

1) Princip relativnosti važi u svim inercijalnim sistemima.

2) Brzina svetlosti ima uvek istu vrednost, bez obzira u kom sistemu se meri.

Dilatacija vremena

Brzina protoka vremena zavisi od relativne brzine sistema u kojem se merenje vrši.

Kontrakcija dužine

Dužina tela u smeru kretanja, merena iz sistema koji relativno miruje, se smanjuje u odnosu na istu dužinu merenu u sistemu koji se kreće.


E=mc^2

Pri brzinama bliskim brzini svetlosti, dodavanje energije telu povećava njegovu kinetičku energiju povećavanjem njegove mase, a ne brzine. Energija se pretvara u masu.