Izolovani sistemi

Izolovani sistem je deo fizičkog sveta, koji sa okolinom ne razmenjuje ni masu ni energiju. Sistem čine bilo koji elementi sveta koji nas okružuje, tela ili čestice, koji mogu međusobno delovati i razmenjivati energiju. Polazeći od pretpostavke da se u izolovanom sistemu ne može osetiti delovanje nikakvih spoljašnjih sila i da nema razmene energije i mase sa okolinom, dolazimo do zaključka da sve fizičke veličine (koje bi se inače menjale kao posledica spoljašnih uticaja) moraju ostati nepromenjene tokom vremena. Za takve veličine važe zakoni održanja na nivou sistema. To znači da se vrednost uočene veličine na nivou sistema u toku vremena ne menja, dok se ista veličina za pojedine elemente sistema može menjati.